El Consell posa en marxa ajudes directes per al pagament de lloguer per a les persones desfavorides

319

Actualitat Diària

La Conselleria d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori ha posat en marxa les ajudes directes al pagament de lloguer per a aquelles persones que es trobin en situació d’emergència habitacional, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

En l’ordre que regula les bases s’especifica que la concessió directa d’aquestes ajudes al lloguer es realitzarà per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència que es trobin en situació d’emergència habitacional i, per a això, serà necessari un informe dels serveis socials dels seus respectius ajuntaments que justifiqui aquesta circumstància.

D’aquesta manera, la Generalitat publica per primera vegada aquestes ajudes de caràcter directe i no per concurrència competitiva, per a atendre aquelles situacions especials d’emergència habitacional, a fi de possibilitar l’accés a l’habitatge, o si escau, evitar la seva pèrdua, tal com marca el reconeixement al dret subjectiu de l’habitatge, regulat en la Llei per la Funció Social de l’Habitatge de la Comunitat.

La quantia de l’ajuda no és un percentatge fix sinó que es calcularà sobre la base dels ingressos que percebin les persones afectades i l’import que paguin de la renda de lloguer, de manera que el sol·licitant no hagi de pagar de lloguer un import que li suposi un esforç superior al 25% dels seus ingressos. El límit màxim d’ajuda a concedir serà del 80% de la renda de lloguer i s’han fixat imports màxims distribuïts en diverses zones de la Comunitat.

Sol·licituds a través dels ajuntaments 

Les ajudes es tramitaran a través dels ajuntaments, serveis socials, així com les mancomunitats, ONG o altres associacions representatives que exerceixin una funció social en matèria d’habitatge, per entendre que són els organismes més pròxims a la ciutadania, els que coneixen de primera mà les necessitats habitacionals dels seus veïns amb problemàtiques d’accés a l’habitatge o risc de pèrdua de la mateixa per falta de pagament de lloguer.

Per aquest motiu, els sol·licitants hauran de dirigir-se a aquestes entitats els qui s’encarregaran de demanar l’ajuda que es tramitarà de forma telemàtica. Les citades entitats hauran d’inscriure’s com a entitats tramitadorasmitjançant un tràmit telemàtic senzill, disponible en la Web de la Conselleria d’Habitatge.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà partir del cinquè dia hàbil comptant des de l’endemà al de la publicació d’aquesta ordre en el DOGV i romandrà obert amb caràcter permanent fins al 31 d’octubre d’aquest any.

Requisits 

Els beneficiaris d’aquestes ajudes hauran d’acreditar, entre altres requisits, la seva residència en la Comunitat almenys durant un any. A més ha de ser titular d’un contracte d’arrendament, l’habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual de la persona o unitat de convivència i estar inscrita en el Registre de Demandants.

Per a aquelles persones o unitats de convivència que no disposen de contracte d’arrendament en el moment de la sol·licitud a causa de la dificultat per a subscriure un contracte per circumstàncies econòmiques de vulnerabilitat, disposaran d’un termini màxim de 6 mesos a partir de la concessió de l’ajuda per a formalitzar el contracte de lloguer sobre la base de les ajudes rebudes.

L’ajuda s’abonarà en dos pagaments cada 6 mesos, el primer a partir de la concessió de l’ajuda i el segon als 6 mesos de la concessió. En 2019 s’abonaran les 12 mensualitats completes equivalents a l’any natural de la convocatòria.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací