La Generalitat aprova iniciar les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal

376

Actualitat Diària

El Consell ha aprovat iniciar les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal d’intenses pluges, fenòmens costaners i forts vents ocorregut en la Comunitat Valenciana els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2019.

A través d’aquest decret s’aprova la concessió d’ajudes directes i urgents a particulars per a fer front a la pèrdua de béns de primera necessitat. De forma immediata hi haurà una bestreta de 1.500 euros després de la comprovació dels danys, que podrà aconseguir el màxim de 4.500 euros quan els danys hagen sigut verificats mitjançant taxació pericial.

També s’aprova un decret de concessió d’ajudes urgents destinat als ajuntaments per a compensar les despeses extraordinàries que haja hagut d’escometre el municipi durant l’episodi d’emergència, així com les despeses derivades del suport tècnic que, si escau, els ajuntaments prestaran a l’Oficina de Gestió i Coordinació d’Ajudes de la Generalitat.

S’estableix un termini general de 45 dies perquè els municipis presenten les estimacions dels danys ocasionats davant la Subdirecció General d’Emergències.

De la mateixa manera, es debrá aportar una declaració de qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda o sol·licitada per a la mateixa finalitat davant altres organismes públics o privats o, si escau, declaració indicant que no s’ha sol·licitat ni rebut cap altra ajuda, així com un informe de l’amplitud del fenomen meteorològic en el terme municipal, amb indicació de la intensitat i el valor total de pluja acumulada.

Per a dur a terme les corresponents estimacions de danys, els municipis afectats podran comptar amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, si escau, de les diputacions provincials.

Pla de xoc

A més de les actuacions urgents desenvolupades en els decrets que hui s’aproven, el Consell posarà en marxa un pla de xoc per a la recuperació de la Vega Baixa i altres comarques afectades pel temporal.

Aquest pla de xoc contempla les següents mesures:

Ajudes a particulars

Es concediran ajudes a particulars els habitatges de les quals o vehicles s’hagen vist danyats pel temporal. Podran ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els propietaris dels béns afectats pels danys, que acrediten la titularitat sobre aquests. En el cas dels habitatges, haurà d’acreditar-se la legalitat de la seua situació.

En el decret de concessió s’establiran les quanties màximes:

a) Per destrucció total de l’habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.

b) Per danys que afecten l’estructura de l’habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.

c) Per danys que no afecten l’estructura de l’habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.

d) Per danys en l’equipament personal i domèstic bàsic de l’habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.

e) Per danys en vehicles.

Mesures de suport a persones que desenvolupen una activitat econòmica

1. Ajudes a titulars de petites i mitjanes empreses i a autònoms

S’estableixen ajudes per a reparar els danys que s’hagen produït pel temporal en les edificacions, infraestructures, instal·lacions i qualsevol tipus de béns afectes a l’activitat empresarial.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques que cotitzen com a autònoms i les persones físiques o jurídiques titulars de petites i mitjanes empreses, ja siguen comercials, industrials, artesanes, de serveis o agràries, que es troben donades d’alta a efectes fiscals, en funcionament, que ocupen a menys de 50 persones i el volum de les quals de negocis anual o el balanç general dels quals anual no supere els 10 milions d’euros.

Per a ser beneficiaris d’aquestes ajudes hauran d’acreditar que l’edificació, infraestructura, instal·lació o bé danyat es trobe situat en els termes municipals afectats pel temporal.

Sense perjudici de l’ajuda que els puga correspondre als establiments de turisme interior d’acord amb els apartats anteriors, també tindran dret a una ajuda singular per establiment per plaça d’allotjament.

2. Ajudes a comunitats de regants i altres entitats de reg i a explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles

S’estableixen ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg i a les explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles per a reparar els danys que s’hagen produït pel temporal, tendents a la recuperació de la capacitat productiva dels cultius que permeta la continuïtat de les explotacions en condicions de competitivitat.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, titulars de les explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles afectades i les comunitats de regants i altres entitats de reg amb infraestructures de reg afectades la titularitat del qual els corresponga.

Per a ser beneficiaris d’aquestes ajudes els titulars de les explotacions hauran de reunir els següents requisits:

a) Que l’explotació es troba situada en algun dels municipis afectats pel temporal.

b) Que els danys patits superen el 30% de la seua producció, conformement als criteris establits per a l’Unió Europea.

Serà objecte d’ajuda:

a) El cost de les actuacions tendents a la recuperació de la capacitat productiva dels cultius, incloses la reposició d’arbres i ceps.

b) La reposició d’instal·lacions de reg, així com d’altres equips que siguen necessaris per a l’activitat productiva.

c) L’adquisició d’aliment per al bestiar extensiu afectat la per pèrdua de pastures i altres fonts naturals d’alimentació.

d) L’adquisició de ruscos i reposició d’animals.

Per al càlcul de les ajudes es tindrà en compte els següents aspectes:

a) Danys en instal·lacions, béns i infraestructures agràries: Són imputables a aquestes ajudes les despeses de reparació de les instal·lacions de regadiu, establint-se mòduls específics per als cultius següents: garrofera, ametler, cítrics, fruiters, olivera, vinya, palmera datilera en funció de la seua altura.

b) Danys en instal·lacions, béns i infraestructures cinegètiques.

c) Danys en instal·lacions, béns i infraestructures apícoles.

Igualment, a través de l’Institut Valencià de Finances s’establiran préstecs destinats a autònoms i microempreses amb la finalitat de finançar les despeses d’inversió i el circulant.

3. Mesures de reparació de béns i infraestructures de titularitat municipal

S’estableixen ajudes per a reparar els danys que s’hagen produït pel temporal en les infraestructures i béns públics, i, si escau, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’hagen hagut d’efectuar com a conseqüència d’aquest.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els ajuntaments dels municipis afectats pel temporal.

Pla d’ocupació extraordinària

El Consell posarà en marxa un pla d’ocupació extraordinària dirigida a persones desocupades, per a realitzar obres o serveis d’interés general o social en els municipis afectats pel temporal.

A més, el Consell posarà en marxa oficines comarcals de gestió i atenció als damnificats que donarà servei a tots els municipis afectats pel temporal.

Finalment, s’insta al Govern d’Espanya a la declaració dels municipis afectats com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil i la tramitació de subvencions per a l’atenció de necessitats derivades d’aquesta declaració.

Així mateix, s’insta a la tramitació d’ajudes de caràcter pal·liatiu per a atendre necessitats derivades d’altres sinistres i catàstrofes i la preparació de la normativa corresponent, així com a la sol·licitud d’activació del fons de solidaritat de la Unió Europea per a catàstrofes naturals greus.

Aquestes subvencions es concedeixen de forma directa per concórrer raons d’interés econòmic, social i humanitari
El Consell ha aprovat destinar 13,5 milions d’euros per a la realització de les actuacions necessàries per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2019.

L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases reguladores i establir el procediment per a la concessió directa d’ajudes a les persones l’habitatge de les quals es troba en alguna de les zones dels municipis que s’han vist greument afectades pel temporal de pluja, fenòmens costaners i vent produït per una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) esdevinguda al Mediterrani, entre els dies 11 i 14 de setembre.

Aquestes subvencions es concedeixen de forma directa per concórrer raons d’interés econòmic, social i humanitari. En concret, les raons d’interés públic que justifiquen l’atorgament directe de les subvencions radiquen en la urgència a atendre les necessitats de les persones físiques l’equipament personal de les quals i domèstic bàsic s’haja vist afectat pel temporal.

Són beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques que tenen a la seua disposició, per un títol jurídic legítim, un habitatge situat en algun dels municipis afectats, que el seu contingut haja resultat greument danyat per la DANA ocorreguda al setembre de 2019. Únicament es podrà presentar una sola sol·licitud d’ajuda per habitatge.

L’import de les ajudes anirà destinat a la indemnització o compensació pels danys ocasionats pel temporal a què es refereix aquest decret en els estris i béns de primera necessitat de l’habitatge.

La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a un màxim de 4.500 euros per habitatge, l’import definitiu del qual es determinarà en funció dels danys patits pels béns i estris, i del qual s’anticiparà, sense que es requerisca consignar cap garantia, un total de 1.500 euros.

Termini de presentació i requisits

Les persones l’habitatge de les quals haja patit danys com a conseqüència de la DANA i es troben dins dels termes municipals dels ajuntaments afectats, podran sol·licitar la subvenció en el termini de quinze dies hàbils a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La persona sol·licitant haurà d’aportar el títol jurídic que li habilita per a fer ús de l’habitatge; declaració responsable del domicili exacte de l’habitatge afectat; declaració de conformitat amb aquestes bases reguladores, així com un model de domiciliació bancària emplenat i signat.

A més, la documentació haurà de presentar-se davant les Oficines de Coordinació de la Postemergència creades per la Generalitat, a aquest efecte, o davant les oficines habilitades per la Generalitat als ajuntaments, preferentment en el de la localitat en la qual se situa l’habitatge.

Aquestes unitats hauran de verificar que l’habitatge afectat es troba en una zona i en un nivell greument afectats pel temporal, que la persona compta amb un títol jurídic que li habilita per a ocupar l’habitatge, i que s’ha presentat una única sol·licitud per cada habitatge.

Així mateix, el personal tècnic habilitat elaborarà la taxació pericial dels danys ocasionats en el mobiliari o estris a fi de conducta a la determinació de l’import de la subvenció.

Correspon la tramitació i la gestió de la subvenció a la Subdirecció General d’Organització i Coordinació de la Presidència de la Generalitat, amb el suport tècnic, si escau, de les entitats locals afectades.

Forma de pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s’efectuarà, per mitjà de transferència, al compte bancari que la persona beneficiària determine, una vegada s’haja efectuat el peritatge dels danys per les persones designades directament per a això per l’Administració, per l’import dels danys que concloga el peritatge amb un màxim de 4.500 euros.

No obstant això, per a pal·liar amb la major urgència la manca de béns de primera necessitat que s’ha originat en els habitatges més afectats per la DANA, s’anticiparà un total de 1.500 euros per habitatge afectat, sense que es requerisca la consignació de cap garantia, prèvia verificació, per les Oficines de Coordinació de la Postemergència creades per la Generalitat, o per les oficines habilitades per la Generalitat en les dependències municipals.

En el cas que el peritatge dut a terme concloga que els danys ocasionats en l’habitatge per a la qual s’ha sol·licitat una ajuda són inferiors a 4.500 euros, l’ajuda reconeguda i abonada únicament reflectirà la quantia que reculla l’informe pericial.

Els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre la Comunitat s’ha vist afectada per una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que ha comportat un temporal de pluges amb registres de precipitació acumulada que han superat els 250 litres per metre quadrat en 24 hores en moltes localitats, fenòmens costaners de gran intensitat i forts vents, que han afectat milers de ciutadans i ciutadanes pel que fa al seu habitatge i als seus estris, a la seua capacitat de transport, o al seu accés als serveis bàsics.

A més, el temporal ha ocasionat importants danys a béns i infraestructures, i ha provocat considerables despeses, derivats de les actuacions urgents que, com a conseqüència del temporal, s’estan escometent per les diferents administracions.

Però, sobretot, el temporal ha destruït o danyat greument gran part de les pertinences i equipament domèstic bàsic de les persones més directament afectades.

És per això que resulta necessari abordar de manera immediata les actuacions precises per a proveir, a les persones més directament afectades pel temporal, els mitjans indispensables que els permeten reprendre la normalitat de les seues vides.

Donada la intensitat del temporal, la superfície i el nombre de persones afectades pel mateix i els efectes catastròfics que ha originat, els danys han de ser reparats amb la màxima urgència per a poder atendre les necessitats bàsiques de les persones damnificades.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací