El Consell aprova l’increment del 0,25% de massa salarial per al personal de l’Administració i entitats públiques

472

Actualitat Diària

El Ple del Consell ha aprovat l’acord de distribució del 0,25% d’increment de la massa salarial addicional de la Generalitat per a l’exercici de 2019, previst en Reial decret llei 24/2018 de 21 de desembre de l’Estat i recollit així mateix en la Llei de Pressupostos de la Generalitat, amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, trencar bretxes retributives i millorar l’atenció a les persones dependents.

La massa salarial del sector públic de la Generalitat en 2019 creixerà un 0,25% i ascendirà a 12.824.330 euros. D’aquesta quantitat, segons l’acord, es destinaran 8.412.243 euros a l’Administració de la Generalitat; 3.605.245 euros als organismes públics i 806.842 euros a organismes autònoms, la qual cosa suposa un repartiment del 70% per a l’Administració i del 30% per al sector públic instrumental que presta serveis públics essencials o estratègics per als ciutadans.

L’increment del 0,25% de la massa salarial es va establir en el Reial decret llei 24/2018 de 21 de desembre pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic l’any 2019.

El Consell va aprovar el Decret llei 1/2019 que modificava la Llei 28/2018 de 28 de desembre de Pressupostos de la Generalitat de 2019, en la Disposició Addicional Dels quals 4a es recullen les condicions per a aquest increment addicional en la Comunitat Valenciana, que haurà de contemplar actuacions per a la desaparició de la bretxa salarial en aquells sectors especialment feminitzats, mesures per a acabar amb la disparitat de condicions laborals derivades de la coexistència de convenis col·lectius i propostes vinculades a les necessitats del transport col·lectiu.

Entre les mesures dirigides a facilitar la vida familiar i laboral destaquen els complements econòmics per a aquelles empleades públiques de l’àmbit sanitari que, per motius d’embaràs o lactància natural, sol·licitin quedar exemptes de guàrdies, així com els complements per al personal docent que sol·liciti excedència o reducció de jornada per cura de fills menors de dotze anys i de persones dependents.

També en l’àmbit de justícia s’inclouen complements addicionals per al personal que sol·liciti llicències sense retribució per motius de guarda legal, cuidat de familiars i, en el cas de funcionàries víctimes de violència de gènere.

Detall del repartiment 

L’acord del Consell estableix la distribució de l’increment salarial en l’Administració de la Generalitat de la següent forma:

En l’àrea de Sanitat es destinaran 3.785.510 euros a actuacions per a complir amb el primer Pla d’Igualtat d’aquesta conselleria, tals com pal·liar el minvament retributiu de les dones que sol·liciten quedar exemptes de les guàrdies o atenció continuada per raons d’embaràs o lactància natural; establir el complement de festivitat per al personal mèdic i infermer del SAMU o incorporar el complement de festivitat per a personal mèdic d’equip mòbil.

Així mateix, es destinarà a implementar un complement per a les guàrdies localitzades d’infermeria d’atenció especialitzada durant dissabtes, diumenges, festius i festius especials; millorar la prestació per incapacitat temporal per al personal d’infermeria que realitzés jornada complementària d’atenció i continuada i incrementar la partida dedicada al programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial.

L’àmbit d’Educació es dotarà amb 3.586.980 euros per a donar cobertura al complement econòmic compensatori per a tot el personal docent que sol·liciti excedència o reducció de jornada per cura de fills menors de 12 anys i persones dependents.

Per part seva, en Justícia, els 276.763 euros d’increment de massa salarial es destinaran al complement específic de mèdics forenses, al complement autonòmic transitori als ajudants de laboratori i a la creació d’un complement addicional per al personal funcionari que sol·liciti llicències sense retribució per guarda legal, cuidat de familiars i funcionàries víctimes de violència de gènere.

L’increment de la massa salarial del personal de l’Administració de la Generalitat ascendirà a 762.990 euros i es destinarà a reclassificar al col·lectiu de lletrats conciliadors i a incrementar el complement específic dels llocs d’Agrupacions Professionals Funcionarials i dels llocs adscrits a diferents cossos i escales del subgrup professional C2 amb la finalitat d’assignar-los una jornada laboral de 38 hores i 45 minuts.

Sector públic instrumental 

Per part seva, entre les entitats del sector públic instrumental, la distribució de l’increment salarial serà la següent:

Amb l’objectiu de crear llocs de treball per a la posada en marxa del Centre Especial d’Ocupació IVASS i per a fer front a les noves competències sobre tuteles respecte a persones incapacitades judicialment, es destinaran 1.200.000 euros.

També es destinaran 1.110.896 euros a donar compliment al nou conveni col·lectiu de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV); 226.137 euros a l’homologació de llocs en CACSA, en virtut el conveni col·lectiu; 145.658 euros a la SPTCV, per a fer front a les noves competències i actuacions a realitzar en el marc del projecte Districte Digital, entre altres; 76.705 euros a l’IVACE, per a millorar alguns llocs de treball en incrementar-se la jornada horària i 145.000 euros per a la cobertura de llocs de treball en l’IVF derivats de la gestió de fons sense personalitat jurídica.

Les fundacions sanitàries Incliva, Fisabio, i La Fe rebran 216.141 euros, 73.898 euros i 410.810 euros respectivament per a estabilitzar llocs de treball d’investigadors, integrant-los en l’estructura d’aquestes fundacions.

Així mateix, l’organisme autònom Labora disposarà de 806.842 euros per a revisar complements específics entre llocs amb funcions equiparables i l’homologació de complements de destinació entre llocs de treball del mateix grup i funcions anàlogues, mesura que afectarà 333 llocs de treball.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací