Almassora amplia la seua ocupació i llança la convocatòria d’una plaça d’encarregat de manteniment

Es tracta d'una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal de servici

419

ActualitatDiària

L’Ajuntament d’Almassora ha publicat les bases per a la formació d’una borsa de treball que cobrisca necessitats temporals de personal en la categoria d’encarregat de manteniment. El beneficiari de la plaça també s’ocuparà de logística i magatzem. La seua comesa inclou labors de reparació i manteniment, repartiment de senyalització, muntatge i desmuntatge d’escenaris i reposició d’instal·lacions, entre uns altres.

El termini per a presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils a explicar des d’ahir tal com figura en unes bases que incideixen que “és urgent i inajornable la formació de la borsa de treball donat el caràcter essencial del manteniment d’edificis i vies públiques”. Finalitzat el termini, l’Alcaldia resoldrà la llista d’aspirants admesos i exclosos, que publicarà en el tauler d’anuncis i la pàgina web per a concedir un termini de cinc dies per a interposar reclamacions. La publicació de la llista definitiva determinarà la composició del tribunal qualificador, així com el lloc, la data i hora d’inici de la fase d’oposició.

L’oposició consistirà en una primera prova teòrica escrita, amb valor de 10 punts, obligatòria i eliminatòria, amb 20 preguntes tipus test. Els candidats tindran un temps màxim d’una hora. També hi haurà dues proves pràctiques per als aspirants que superen la fase escrita. Cada exercici serà obligatori i eliminatori.

Cal recordar que el lloc comporta entrar a formar part del servei de guàrdia. Per açò, tindrà disponibilitat 24 hores per a realitzar els torns de guàrdia que se li assignen per a atendre incidències no previstes i situacions d’emergència, tot açò retribuït segons l’import establit. Així mateix, comporta la disponibilitat per a realitzar fora d’horari i en dies festius de treballs imprescindibles que no s’han pogut realitzar durant la jornada laboral o aquells que no es poden executar durant la jornada laboral per exigència de les instal·lacions on s’han de realitzar, festes, esdeveniments o usos del cementeri.

Els aspirants han de tenir permís de conduir B1 i estar en possessió d’algun títol de cicles formatius relacionats amb edificació i obra civil, electricitat i electrònica, instal·lació i manteniment o equivalent o qualsevol altra titulació superior d’aquestes famílies. Els qui no puguen acreditar coneixements de valencià després de la superació de les proves selectives hauran de realitzar en el termini màxim de dos anys l’exercici específic que es convoque i, cas de no superar-ho, assistir als cursos de perfeccionament que a aquesta fi s’organitzen.

El fet que el procediment quedara desert al juliol de 2017 a causa que cap aspirant va superar les proves de coneixement realitzades ha motivat la convocatòria d’una nova borsa amb nous criteris de selecció. L’objectiu passa per “adequar el màxim possible el perfil de les persones aspirants a les funcions a desenvolupar de manera que permeta tenir un major èxit a l’hora de formar la borsa de treball”.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací