Territori convoca als municipis de L’Horta afectats per la normativa estatal sobre inundacions per a elaborar una guia practica

476

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat els ajuntaments dels municipis de l’Horta Sud afectats pel Decret de modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per recollir totes els seus dubtes sobre aquesta qüestió i elaborar la guia pràctica tècnica d’aplicació de la normativa.

Aquesta reunió s’ha celebrat en el marc de la comissió tècnica per a l’Aplicació de la Normativa de inundabilitat (Patricova) en la tramitació de les autoritzacions i llicències pels municipis. Aquesta Comissió ha estat creada pel departament que dirigeix ​​María José Salvador a petició dels municipis afectats davant les dificultats de gestió i tramitació que estan tenint per aplicar aquest decret del Ministeri.

Tant la creació d’aquesta comissió com l’elaboració de la guia són fruit de la reunió que va mantenir María José Salvador el passat mes de març amb una representació d’alcaldes de l’Horta Sud per analitzar la problemàtica de l’aplicació d’aquest reglament estatal.

Requeriment al Govern central

Cal recordar que la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Territori, ha presentat un recurs en considerar que el Reglament de domini públic hidràulic del Govern central no respecta les competències autonòmiques i no té en compte els territoris que han regulat el risc d’inundació a través d’una normativa específica com és el Patricova, que està vigent a la Comunitat Valenciana.

Segons les anàlisis realitzades per la Direcció General de Territori, Urbanisme i Paisatge de la Conselleria, el Reglament estatal incideix directament sobre els usos permesos en els territoris afectats per inundabilitat, afecta a sòl classificat i amb el planejament aprovat, ia més incideix en la competència exclusiva que en matèria urbanística té la comunitat autònoma.

guia pràctica

La Conselleria pretén amb la guia pràctica tècnica d’aplicació de la normativa autonòmica, en el marc del nou decret, facilitar als municipis l’aplicació de la normativa en els seus procediments. La guia aclarirà conceptes, dubtes d’aplicació, solucions constructives i respondrà totes les preguntes i qüestions sobre les que els ajuntaments tinguin dubtes.

Per això, en aquesta reunió els representants dels municipis de l’Horta afectats han formulat tota mena de qüestions perquè els tècnics de la Conselleria i del Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient de la Universitat Politècnica, que té adjudicada la realització de la guia, les puguin incloure i puguin contribuir a la resolució dels seus problemes en la tramitació de les seves llicències en sòls afectats per inundació.

Patricova

A la Comunitat Valenciana està vigent el Pla d’acció territorial sobre prevenció de riscos d’inundació a la Comunitat Valenciana, Patricova, aprovat des del 2003 i revisat per l’actual Govern valencià. En aquest document es regula el risc d’inundacions d’una manera més detallada, singularitzada i adequada a la realitat territorial de la Comunitat Valenciana.

Aquest pla és un instrument que estableix fins a set nivells d’inundació a l’hora d’analitzar el territori des de la perspectiva del risc i, per tant, és molt més flexible. A més, permet la possibilitat de realitzar estudis d’inundabilitat amb més detall per estudiar el risc en un àmbit concret i a una major escala de precisió, de fet permet fer actuacions urbanístiques quan es faci un estudi d’inundabilitat específic que justifiqui la compatibilitat.