Montón “El decret llei sobre concerts donarà una resposta eficient a la concertació de prestacions sanitaries”

83

Les Corts Valencianes han aprovat, a proposta de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el Decret Llei sobre l’Acció Concertada (concerts) per a la Prestació de Serveis a les persones en l’àmbit sanitari a través d’entitats públiques o privades sense ànim de lucre. Aquesta iniciativa jurídica, que ja va ser aprovada pel Ple del Consell el passat 4 de novembre, tracta de donar una resposta eficient a la concertació de les prestacions sanitàries.

D’aquesta manera, els acords subscrits per acció concertada entre entitats sense ànim de lucre que prestin determinats serveis sanitaris i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tindran una vigència de quatre anys ampliables.

Així ho ha anunciat al Parlament valencià la consellera Carmen Montón, qui també ha concretat que les contraprestacions econòmiques no poden superar les tarifes fixades en la Llei de Taxes.

Cal recordar que aquesta figura d’acció concertada se cenyeix a organitzacions que no busquen rendibilitat financera i, per tant, la retribució es limita al reintegrament de costos en el marc de l’eficiència pressupostària. “La diferència -ha apuntat la consellera en la seva intervenció- és clara i precisa; si un operador econòmic aspira de manera legítima a obtenir un benefici empresarial derivat de la seva col·laboració amb l’Administració només podrà fer-ho en el marc d’un procés de contractació pública” .

“L’acció concertada queda així reservada per a la gestió solidària al servei de les persones”, ha afegit Munt.
La consellera ha explicat que la necessitat d’un decret llei es justifica en la “urgència de mantenir els serveis que atenen en molts casos a persones especialment vulnerables”. Com a exemples ha assenyalat alguns serveis oncològics, transport d’hemodiàlisi, dispensació de metadona o unitats mòbils d’atenció a drogodependents.

“La urgència ve, així mateix, motivada en la manca de transposició de la Directiva 2014/24 / UE comunitària a l’ordenament jurídic espanyol per part de l’Administració central”, ha afegit la consellera, després de recordar que el termini va acabar el 18 d’abril passat . “Per tant, fins que l’Estat legisli, i tot i ser conscients de la temporalitat de la norma, les comunitats autònomes poden dictar normes prenent com a referent les directives europees”, ha justificat.

Els acords d’acció concertada són instruments organitzatius de naturalesa contractual a través dels quals la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública podrà prestar serveis de caràcter sanitari l’finançament, accés i control siguin de la seva competència. Aquests acords obliguen a l’administració valenciana a assignar fons públics per al sosteniment dels serveis concertats, que formaran part del la quantia global establerta en els pressupostos generals de la Generalitat.

Podran accedir al règim d’acció concertada les entitats públiques o privades sense ànim de lucre prestadores de serveis sanitaris prèviament autoritzades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Entre els requisits que han de complir aquestes entitats hi ha el d’estar degudament inscrites en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris; acreditar una experiència mínima en l’atenció al col·lectiu al qual es dirigeix ​​l’objecte de l’acció concertada i acreditar solvència tècnica i financera.