L’ajuntament de Castelló convoca un programa de subvencions per a festes del carrer en barris periferics

136
L’Ajuntament de Castelló, a través del Patronat Municipal de Festes, ha convocat per primera vegada subvencions destinades a ‘Festes de Carrer’, barris i grups perifèrics per a l’exercici de 2016. El pressupost global per a aquestes subvencions de 56.700 euros, dels quals 23.100 corresponen a Festes de Carrer i la resta (33.600) als festejos propis de barris i grups perifèrics de la ciutat de Castelló. La presidenta del Patronat i regidora de Festes, Sara Usó, ha destacat que la finalitat d’aquesta convocatòria “és contribuir a conservar i donar continuïtat a aquestes Festes de Carrer que se celebren al llarg de l’any en diferents punts de la ciutat i també col·laborar en les activitats festives pròpies que organitzen els barris “.

Va usar ha destacat que es tracta de la primera vegada que es realitza aquesta convocatòria pública de subvencions. A més, la regidora de Festes ha subratllat que “el document s’ha consensuat amb les entitats implicades i va rebre l’aprovació per unanimitat del Consell Rector del Patronat de Festes”.

La convocatòria de sengles subvencions, la partida global puja a 56.700 euros, inclou el finançament dels projectes i activitats d’interès general i de caràcter lúdic, festiu o religiós organitzades per les associacions i entitats organitzadores de les ‘Festes de Carrer’ o dels barris i grups perifèrics, quedant excloses aquelles activitats que siguin per al gaudi exclusiu dels membres de l’associació. La participació en aquesta subvenció és compatible amb les que concedeixin altres administracions, ens públics o privats sempre que la quantia total no superi el cost de l’activitat a finançar.

En ambdós casos, el termini de presentació és de 20 dies hàbils a comptar des d’aquest dilluns, 31 d’octubre, ja que els anuncis de les convocatòries es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) el dissabte 29. Les entitats que es presentin a aquesta convocatòria hauran d’aportar la documentació sol·licitada, entre d’altres, el projecte o descripció de l’activitat de manera detallada. Un cop lliurada la documentació, es procedirà a la valoració dels projectes.