La Universitat Jaume I es troba entre les universitats més transparents d’Espanya

177

La Universitat Jaume I es troba entre les universitats més transparents d’Espanya segons l’informe Examen de transparència 2015, realitzat per la Fundació Compromís i Transparència (FCyT) que analitza per cinquè any consecutiu la transparència en la web de les universitats públiques i, per quart any, les universitats privades espanyoles. L’UJI compleix un total de 23 dels 26 indicadors de transparència establerts a l’informe, el que la situa en una posició molt positiva en el rànquing ja que únicament onze universitats públiques de les 49 existents compleixen més indicadors. Així mateix, entre les 26 universitats privades analitzades cap assoleix un nivell de compliment superior.

El rànquing agrupa per blocs a les universitats que obtenen una mateixa puntuació, situant-se en aquest sentit l’UJI en el quart bloc dels 22 als es distribueixen les universitats públiques. L’informe assenyala que les universitats segueixen avançant en una millora de la transparència, de forma en què 2015 un 51% de les universitats públiques, inclosa l’UJI, apareixen classificades en el grup de Transparents, un 35% al ​​de Translúcides i un 14 % conformen el grup de les Opaques. Per la seva banda, en el cas de les privades es consideren Transparents un 8%; Translúcides un 34% i la resta es mantenen com Opaques. L’informe destaca la visibilitat amb què les universitats, especialment les públiques, ofereixen la informació avaluada incloent en la seva majoria, com és el cas de la Universitat Jaume I, una secció específica sobre Transparència al web.

Els 26 indicadors d’informació que han de publicar les universitats van des d’aspectes institucionals, com la missió, el pla estratègic, les plantilles o la composició dels òrgans de govern fins als continguts acadèmics de les titulacions, els resultats de l’activitat docent i investigadora, així com la informació econòmica. Aquesta última inclou la publicació del pressupost, els principals estats financers (Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys), la memòria explicativa dels comptes anuals i l’informe d’auditoria externa juntament amb informació desglossada de les principals partides d’ingressos i despeses rellevants per a la comprensió de la sostenibilitat institucional.