La conselleria d’habitatge signarà convenis amb les entitats locals per a potenciar la rehabilitació

530

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori signarà en breu convenis amb els ajuntaments per col·laborar en el foment de la rehabilitació i regeneració urbana i treballar conjuntament per dinamitzar la rehabilitació edificatòria, la regeneració i la renovació urbana en els municipis de la Comunitat Valenciana.

Aquest conveni s’emmarca dins de les accions que està duent a terme la Taula de Rehabilitació de la Comunitat Valenciana, constituïda per la Conselleria el passat mes de juny, amb la participació de tots els agents implicats per treballar conjuntament, donar suport i orientar la nova política que promou la Generalitat. Aquesta es basa, entre altres vessants socials, en la dinamització del sector de la construcció i dels subsectors afins.

Oficines d’Informació i Rehabilitació

La consellera María José Salvador signarà properament aquests convenis amb les entitats locals, que passaran a formar part de la Oficines d’Informació i Rehabilitació (OIR). Així, s’establirà un punt d’informació a l’ajuntament oa la seu de la mancomunitat per oferir als ciutadans interessats, així com als professionals i empreses del sector, tota la informació relativa sobre la importància de la rehabilitació. També s’organitzaran jornades i esdeveniments, i s’incorporaran continguts específics en les pàgines web de cada entitat.

“És important escoltar els ajuntaments i que aquests facin pròpies les polítiques de rehabilitació i regeneració urbana de l’actual Generalitat”, ha apuntat la directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, per a “treballar conjuntament per la millora i la recuperació dels nostres barris i habitatges “. Els ajuntaments seran presents en accions de la Taula de Rehabilitació, de la xarxa SENTIR, el web i les xarxes socials vinculades a aquesta qüestió. Així mateix, els ajuntaments col·laboraran en el procés participatiu de l’Estratègia Valenciana per a la Renovació Urbana i aportaran informació a l’Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana.

A més, han de facilitar informació per a la determinació d’Àrees Urbanes Sensibles, aportaran experiències tant de gestió de rehabilitació com de generació urbana, que serveixin com a model a aplicar en altres municipis, i han de fomentar la implantació d’Informe d’Avaluació d’Edificis, informant a les comunitats de propietaris de la seva obligació i importància, així com del procediment d’inspecció i registre. Igualment, han de facilitar la interpretació del contingut de l’informe a la ciutadania.

Per la seva banda, la Conselleria d’Habitatge proporcionarà material i suport per complir el compromís de les SENTIR i propiciarà l’accés a promocions de formació específica per a tècnics en matèria de rehabilitació urbana i edificatòria. Així mateix, proporcionarà informació de projectes de normes i participarà en les que es troben en fase de procés consultiu.

De la mateixa manera, disposarà d’informació periòdica sobre l’activitat del registre d’IEE o altres com el de ARRU, EDUS, així com dels informes que vagi publicant l’Observatori de l’Hàbitat i informarà sobre la concessió d’ajudes públiques relatives a rehabilitació edificatòria i regeneració urbana, etc.

Accions per estimular la rehabilitació

La Generalitat està realitzant diverses accions per estimular la rehabilitació dels habitatges, millorar la qualitat de les edificacions, la qualitat dels barris i de la pròpia ciutat, considerada en el seu conjunt, per afavorir les condicions de vida dels veïns i les veïnes de la Comunitat.

El Consell ha fet una aposta estratègica primordial davant un ventall de beneficis multiplicadors: econòmics, socials i mediambientals, que fan que la rehabilitació urbana integral dels barris i de les ciutats tingui un gran impacte en l’habitabilitat i en la cohesió social, i un altíssim retorn econòmic. Per exemple, cada milió invertit en rehabilitació genera entre 10 i 15 llocs de treball.

En aquest context, són nombroses les iniciatives que s’estan realitzant des del Govern valencià, amb l’impuls de les àrees de rehabilitació i Regeneració Urbana en diversos municipis de la Comunitat, així com la convocatòria de les ajudes de Rehabilitació del 2016, dins el marc del Pla Estatal, que per primera vegada comptava amb una aportació pròpia de l’administració autonòmica per a completar les ajudes de l’Estat. De fet, el 2016 s’han quadruplicat els beneficiaris d’aquests ajuts, en passar de 164 a 643 ajudes concedides.

Finalment, es poden citar els ajuts concedits a les comunitats de propietaris per a la implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis, que també han augmentat considerablement en passar de 252 el 2015 a 659 el 2016, amb un import de 201.839 euros davant els 79,235 de l’any passat.