La conselleria de Transparencia convoca les ajudes per a la posada en marxa del sistema d’alertes rapides en la lluita contra la corrupció

488

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions destinades a les entitats socials per a la realització d’activitats en matèria de coneixement normatiu i tecnològic i de creació de xarxes de col·laboració social relacionades amb el sistema d’alertes ràpides en la lluita contra la corrupció.

La quantia de les subvencions per 2017 ascendeix a 60.000 euros. A més, podran obtenir la condició d’entitat beneficiària associacions sense ànim de lucre, preferiblement les que entre els seus fins persegueixin la transparència i la lluita contra la corrupció per qualsevol mitjà i l’objecte desenvolupi activitats en matèria de bones pràctiques, mesures anticorrupció i antifrau i altres assimilables, relacionades clarament amb la missió definida en els seus fins.

En aquest sentit, es concediran ajuts a les activitats vinculades amb el suport legal de desenvolupament normatiu en l’àmbit tecnològic que englobarà accions com l’organització de congressos, jornades o conferències que donin cobertura a l’ús de tecnologies per a la detecció i prevenció en la lluita contra el frau i la corrupció en la gestió.

Així mateix, es dissenyaran accions informatives i de debat al més alt nivell acadèmic en matèria d’identificació de riscos, per detectar i prevenir les males pràctiques i s’organitzaran reunions tècniques sobre el desenvolupament normatiu en aquesta matèria amb un enfocament global per millorar els mecanismes de control i prevenció en tots els nivells de l’administració pública.

També es fomentarà el coneixement de la legislació actual internacional relacionada amb el desenvolupament de sistemes i models d’alertes ràpides per detectar pràctiques fraudulentes en la gestió pública. D’altra banda, s’estudiaran comparacions sobre normativa relativa a la detecció i prevenció en la lluita contra el frau i la corrupció en la gestió pública i el seu desenvolupament a nivell internacional, inclosos els desenvolupaments normatius necessaris en l’àmbit tecnològic.

En aquest sentit, es detectaran els aspectes normatius més sensibles en la lluita contra
el frau que donin seguretat jurídica en qüestions com ara ús de base de dades propietat de les administracions públiques, interconnexió amb bases de dades externes, protecció de dades de col·lectius desfavorits o sensibles, entre d’altres.

D’altra banda, aquests ajuts també contemplen les activitats vinculades al coneixement dels desenvolupaments en l’àmbit tecnològic. Per això, es duran a terme reunions tècniques al més alt nivell en vigilància tecnològica i sistemes automàtics d’alertes que puguin ser emprades en la prevenció de la corrupció en la gestió pública i evitar les males pràctiques. Es dissenyaran activitats adreçades al coneixement en la creació, construcció i implantació de mètodes per a la vigilància tecnològica en les organitzacions públiques.

Es duran a terme accions que fomentin la col·laboració entre entitats socials que tinguin com a objectiu la lluita contra la corrupció, la millora de la gestió pública i la transparència, per a la posada en marxa de models de vigilància tecnològica i sistemes automàtics d’alertes anticorrupció, antifrau i contra les males pràctiques, que permetin a més la implantació de la cultura de la transparència en les organitzacions públiques.

Cal assenyalar que, les entitats sol·licitants, hauran d’optar per un sol tipus d’activitat per a desenvolupar i el seu projecte ha d’incloure com a mínim, les propostes anteriorment detallades.

Tots les persones interessades, poden presentar la sol·licitud durant els propers quinze dies, a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV.