La Conselleria d’Agricultura destina 1,46 milions a ajudes per a obres de proveïment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions

491

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat per 1.467.060 euros les subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana per a l’execució d’obres en matèria de proveïment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions, amb la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L’objectiu d’aquestes subvencions és treballar amb les corporacions locals per programar, executar i finançar les obres en matèria de proveïment i sanejament de poblacions i defensa de marges en lleres urbans per impedir inundacions, tot això en els municipis directament afectats.

Les obres subvencionades hauran de ser iniciades dins de l’any 2017, amb posterioritat a la data de notificació de resolució definitiva de concessió. Les obres que durant l’any 2016 van ser declarades d’emergència podran haver estat iniciades durant aquest any, després d’aquesta declaració.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils des del dimarts 13 de juny. Les obres que amb posterioritat a la finalització del termini siguin declarades d’emergència, podran ser sol·licitades en la convocatòria de l’any 2018, sempre que aquesta així ho estableixi i existeixi crèdit adequat i suficient en els pressupostos de l’exercici corresponent.

Els ajuts concedits per la Conselleria cobriran fins a un 90% del cost de les obres, amb un límit quantitatiu de 60.000 euros per projecte. A més es tindrà en compte la població del municipi sol·licitant. La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant concurrència competitiva i tota sol·licitud estarà subjecta a la valoració a càrrec d’una comissió d’avaluació.

Per accedir als ajuts es tindran en compte els següents criteris:

– Pressupost de l’obra
– Urgència en atendre la necessitat
– Gravetat del problema mesura en termes de població afectada
– Obres que complementen altres ja executades o en execució
– Grau de compliment del municipi dels terminis