La CEU analitza amb una tesis la formació en competencies als centres de Primaria de Castelló

497

La Universitat CEU Cardenal Herrera de Castelló ha acollit la defensa de la tesi doctoral de Beatriz Lords Gómez sobre l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en Educació Primària a la província de Castelló. En la investigació han participat prop de 300 docents d’Educació Primària de la província, formadors de futurs docents en universitats de la Comunitat Valenciana i experts en TIC, Educació i Comunicació de diferents regions d’Espanya.

Entre els resultats de l’estudi de Beatriz Lords destaca que el 64% dels docents d’Educació Primària de Castelló afirma emprar les TIC a l’aula “la majoria de les vegades” o “algunes vegades”. No obstant això, l’ús que fan d’aquestes tecnologies no suposa un canvi substancial en relació al model d’ensenyament tradicional de caràcter expositiu, ja que les fan servir per mostrar informació (el 62% “sempre” o “gairebé sempre”) o per facilitar materials de suport als estudiants (el 49% “sempre” o “gairebé sempre”).

Noves tecnologies, però mateixos mètodes

Segons assenyala la doctora Lords, autora de la investigació realitzada en el CEU, davant de la gran varietat de recursos i eines TIC existents a la xarxa, en la seva gran majoria els docents enquestats fan servir gairebé exclusivament Power Point, Word o YouTube per preparar les seves classes i impartir docència. No obstant això, no utilitzen aquelles eines que permeten participar en projectes col·laboratius amb altres centres (el 81% “mai” o “gairebé mai” el realitza) o metodologies com la Flipper classrom o l’aprenentatge basat el problemes (el 70% “mai” el realitza).

D’acord amb aquests resultats, la doctora Lores assenyala: “L’ús que els docents realitzen de les TIC per a la formació no és adequat a les demandes socials i econòmiques, que requereixen ciutadans innovadors, resolutius, creatius i capaços d’adaptar-se a canvis constants. Per contra, el que majoritàriament es promou entre els alumnes és el treball instrumental, on preval l’execució davant de la reflexió i el pensament crític “.

Formadors de “ciutadans digitals”

Per a l’obtenció de les competències adequades per formar els nens en l’entorn digital, Beatriz Lores proposa en la seva tesi doctoral, defensada en el CEU de Castelló, la participació dels actors socials, econòmics i culturals, ja siguin empresaris o experts, en l’elaboració dels currículums formatius dels estudiants des de Primària. Segons conclou, “les polítiques educatives a la Comunitat Valenciana respecte a la Competència Digital no s’han dut a terme amb un assessorament basat en la realitat i les necessitats actuals de la societat, l’escola i els docents: s’han realitzat grans inversions en tecnificar les aules, però no s’han focalitzat en formar al docent en un ús adequat i adaptat de les TIC a les demandes del segle XXI “, assenyala.

Per Beatriz Lores, cal que la formació que s’ofereixi als docents de Primària no sigui només teòrica o instrumental i centrada en els dispositius tecnològics i en la creació de materials digitals, sinó que s’orienti a com fomentar la generació de coneixement i el pensament crític pel que fa a les TIC entre els alumnes. Lores valora que “els docents d’Educació Primària posseeixen una actitud positiva cap a l’ús de les tecnologies a l’aula i consideren que són importants en el procés educatiu dels estudiants. No obstant això, les empren per a activitats de baixa complexitat i no les utilitzen per donar poder als estudiants i fer-los més crítics i reflexius, més autònoms en el seu aprenentatge i més innovadors “.

Aquest sentit crític en l’ús de l’entorn digital és imprescindible davant la ràpida introducció de les tecnologies, “perquè el ciutadà del segle XXI sàpiga prendre distància respecte a les TIC, perquè no es deixi portar pels interessos que mouen a les grans empreses a absorbir d’una manera atractiva als usuaris de la xarxa. “Les TIC comporten addicció, publicació de gran quantitat d’informació personal, canvis en els hàbits, costums i idees i per això, els interessos econòmics de certes empreses poden arrossegar al ciutadà a un mal ús de les TIC”.

futures línies

Per al seu estudi, la doctora Beatriz Lords ha combinat diverses tècniques d’investigació com la realització d’enquestes, entrevistes en profunditat, grups de discussió i observació participant, sota la direcció de les doctores del CEU-UCH Rosa García Bellido i Paula Sánchez Thevenet. Entre les futures línies d’investigació, Lores es planteja ampliar l’estudi a escala de la Comunitat Valenciana i dur a terme un programa i una intervenció concreta sobre les variables relacionades amb la competència digital aplicades a estudiants d’Educació Primària, per d’aquesta manera ensenyar-los a defensar-se en un món cada més digitalitzat.