El pressupost de sanitat creix en 175 milions fins als 6.084 milions d’euros

137

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha presentat a la Comissió d’Economia, el projecte de pressupostos del seu departament Pressupostos i Hisenda de les Corts, que puja a 6.084.000 d’euros. És la primera vegada que es sobrepassa el llistó dels 6.000 milions d’euros destinats a Sanitat. Els 175 milions d’euros d’increment respecte als comptes de l’any passat suposen un 3% més.

L’augment d’aquest any, més els 416 milions d’euros de l’increment del pressupost de l’any 2016, representa una pujada de 591 milions en dos anys, un 10% més respecte de l’últim pressupost presentat pel govern del partit popular per a l’any 2015.

La Generalitat destinarà en 2017 més de 16,6 milions al dia d’euros a atendre la salut de tots els ciutadans, davant els 16,2 de 2016 o els 15 de l’any 2015.

“És el pressupost que consolida l’enfortiment de la sanitat pública valenciana, la sanitat universal i les ajudes davant del copagament farmacèutic i ortoprotètic”, ha comentat la consellera de Sanitat, Carmen Montón. “Els pressupostos de la dignificació de les infraestructures sanitàries, de l’aposta per l’ocupació estable i de qualitat, i de la gestió eficient”, ha afegit.

“Són 1.120 milions d’euros més que el pressupost que el PP va presentar fa 5 anys, quan es pressupostava sense rigor, amb falsedat, amb retallades indiscriminades i generant deute en els comptes sanitàries que, per cert, s’amagava en els calaixos”, ha dit la consellera.

Recuperació de drets: 5 milions més en les ajudes enfront dels copagaments

La consellera ha posat l’accent en la recuperació de drets: “Atenem totes les persones garantint el dret a la sanitat universal, pública i de qualitat”.

Carmen Montón ha destacat la consolidació de les ajudes enfront dels copagaments farmacèutics i ortoprotèsics. Els pressupostos de 2017 no només mantenen la gratuïtat en l’aportació farmacèutica i ortoprotètica per a col·lectius especialment vulnerables, com el dels discapacitats o pensionistes de rendes baixes, mitjançant la dotació de dues línies pressupostàries, sinó que la suma global destinada a ells creix en 5 milions d’euros fins als 47 milions.

Respecte a la despesa de personal, se situa en 2.471.000 d’euros, el que representa el 40,6% del pressupost global.
En aquesta partida es recullen els increments de carrera professional per al personal funcionari i estatutari, i els drets reconeguts i recuperats. És un 1,2% més reduït que l’any passat, ja que el 2016 es recollien prop de 50 milions d’euros destinats al pagament de la quantitat que es devia als treballadors de la paga extraordinària de desembre de 2012. A més, el pressupost contempla els costos de gestió de les convocatòries de les OPE de 2014, 2015 i 2016.

Pel que fa al capítol II, la partida de despeses corrents i de funcionament, el pressupost és de 2.307 milions d’euros. En aquesta partida se situa el nou contracte d’hemodiàlisi ambulatòria, que es posarà en funcionament a principis de 2017, amb el que s’aconseguirà un estalvi estimat superior a 7,5 milions d’euros.

Pel que fa al capítol de transferències corrents, registra un augment del 13,1% respecte al pressupost actual, fins als 1.206 milions d’euros. Aquest augment se suma al que ja va experimentar el pressupost de 2016 d’un 18,2%. Amb això s’adequarà la despesa prevista al real en una partida com és la de prestacions farmacèutiques, dotada de 1.189 milions d’euros (1.100 milions per a farmàcia de recepta). “Volem seguir millorant el pressupost de la partida de despesa farmacèutica ambulatori, per ajustar el pressupostat a la despesa real, al pagament de les receptes dels medicaments de la Seguretat Social”.