El Consell col.labora amb ADIF en materia de extinció d’incendis forestals

458
El Consell ha aprovat un conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), en matèria d’extinció d’incendis forestals.

L’objecte d’aquest conveni consisteix en l’establiment de les condicions de col·laboració entre ADIF i la Generalitat pel que fa a l’extinció d’incendis forestals en les proximitats de les línies fèrries, titularitat d’ADIF o l’administració tingui legalment encomanades, que transitin per muntanyes o terrenys forestals, d’acord amb el que estableix el Decret 58/2013 del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

També comprendrà les línies fèrries confrontants o amb una proximitat inferior a les anteriors inferior a 500 metres, que tindran la consideració d’àrees d’influència forestal a efectes d’aquest conveni, amb singular atenció a aquelles en les que existeixi, d’acord amb els antecedents històrics que es posseeixin i de la informació estadística oficial d’incendis forestals, una major incidència en el que a producció d’incendis es refereix, així com les línies fèrries que discorrin per espais naturals protegits.

Igualment, s’establiran els procediments d’actuació conjunta entre el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat i els centres de comunicacions d’ADIF, a l’efecte de compartir la informació en aquells incidents i emergències que es puguin produir en les instal·lacions d’ADIF a la Comunitat Valenciana o amb origen en aquestes instal·lacions i que puguin afectar la població o bé requereixin la intervenció dels serveis operatius d’emergència i seguretat competents.

Obligacions per part de la Generalitat

Davant d’un incident en les proximitats de les línies fèrries administrades per ADIF, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, “112 Comunitat Valenciana” alertarà a ADIF mitjançant el terminal del Centre de Protecció de Seguretat de València que, al seu torn, ha d’informar a l’ lloc de comandament de circulació i / o manteniment d’infraestructura de les línies d’ADIF que resultin o puguin resultar afectades.

La Generalitat, a través de la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, lliurarà a ADIF una llista dels seus contactes operatius, en virtut del qual es faciliti la relació dels seus números de telèfon, fax, correus electrònics i persones de contacte.

Per la seva banda, ADIF lliurarà a la direcció general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències una relació dels òrgans interns i personal responsable dels mateixos, amb competències en matèria de prevenció d’incendis forestals, així com de les dependències responsables de protecció civil en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Actuació d’ADIF davant d’incendis forestals

De la mateixa manera, ADIF es compromet a activar el Pla d’Autoprotecció de línies ferroviàries de la Comunitat Valenciana i, si escau, el Pla de Contingències en aquelles instal·lacions de la seva titularitat que es trobin ubicades en zones forestals i / o d’influència forestal i , fora dels límits dels nuclis urbans, un Pla d’Acció que tingui per finalitat, d’una banda, la integritat i preservació d’aquelles i, d’una altra, evitar l’afectació accidental del medi rural en el cas que es produís la generació involuntària d’un incendi dins de les mateixes.

A l’efecte d’una major coordinació operativa, ADIF actualitzarà la cartografia de les seves instal·lacions, quan es produeixin modificacions, per a ser incorporades al sistema d’informació geogràfica de la plataforma de gestió d’emergències de la Generalitat.

Per la seva banda, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat es compromet a garantir la confidencialitat de la informació cartogràfica rebuda, fent ús de la mateixa, de manera exclusiva i única, en la gestió d’incidents d’emergència.

Per a l’impuls i control de les actuacions derivades d’aquest conveni, es crearà una comissió mixta de seguiment formada per tres membres de la direcció general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i dues d’ADIF.