El Consell aposta per la protecció i conservació activa de quasi 6.500 hectárees del litoral valencià

182
La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha afirmat en la presentació del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda de Litoral (PATIVEL), que “és un instrument territorial de conservació activa, de posada en valor del territori, que proposa un conjunt d’usos i activitats que, de manera restringida i controlada, permetin compatibilitzar la preservació dels valors ambientals, territorials i paisatgístics del litoral amb la generació de valor afegit i un ús públic sostenible d’aquests espais per tots els ciutadans “.

A l’acte han assistit més de 150 representants d’ajuntaments, associacions col·legis professionals, universitats i agents del sector i la consellera ha estat acompanyada pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Lluís Ferrando , i el regidor de l’Ajuntament de València, Sergi Campillo.

La consellera ha assegurat que aquest pla “no és un mer instrument de preservació dels sòls enfront dels processos de transformació urbanística, es tracta d’un pla rigorós, ambiciós i necessari per al futur del litoral, que és el nostre actiu territorial més important” . Cal recordar que, només a la franja de 500 metres des de la ribera de la mar, es genera més del 15% del PIB de la Comunitat, acull 10 parcs naturals, 23 Llocs d’Interès Comunitari i el 90% de la superfície de la zones humides. A més, el 80% de la població viu a menys de 10 quilòmetres del mar, i és l’espai recreatiu més usat i més valorat.

Per aquesta importància, ha explicat Salvador, “i per evitar el seu deteriorament després de més de 20 anys d’abandonament i absència de planificació, el Consell va posar en marxa la redacció del PATIVEL amb caràcter urgent, per tal de catalogar, preservar i posar en valor els sòls litorals de majors valors territorials que no gaudien d’una protecció específica i que, sense cap dubte, en els propers 20 anys haurien quedat segellats per la urbanització però això ta no serà així “.

Per això, després d’un any de redacció, la conselleria ha presentat aquest pla que identifica i aplica un règim de conservació activa a gairebé 6.500 hectàrees dins de la franja de 1.000 metres del litoral, mesurats des de la ribera de la mar, regulant els usos i activitats que es poden implantar en els mateixos, i que tenen com a objectiu més important contribuir a qualificar el litoral no edificat, a l’espai ja construït i l’oferta turística i recreativa del territori.

La superfície proposada pel PATIVEL, protegida des del punt de vista territorial, es distribueix de manera similar a Alacant (37%) i Castelló (37%), sent menor a la província de València (26%) per la gran proporció de sòl litoral protegit pel Parc Natural de l’Albufera.

A partir d’ara, el pla s’ha de sotmetre a un ambiciós procés de participació i consulta pública durant els propers dos mesos. “Necessitem obtenir un elevat consens social que atorgui la màxima legitimitat possible a les seves propostes i posi en marxa un procés de canvi, valorització i millora del nostre litoral que no s’esgota, ni molt menys, amb l’aprovació d’aquest pla”, ha indicat Salvador.

També s’ha referit a “la urgència per a l’aprovació de l’PATIVEL, per tal de garantir la sostenibilitat territorial del litoral i donar compliment a la moratòria d’aprovació de programes d’actuació en el Pla, que es continuarà aplicant en els sòls d’interès identificats durant un any més “.

Proporcionalitat entre protecció i l’activitat econòmica

El PATIVEL s’ha elaborat atenent la proporcionalitat entre protecció i manteniment de l’activitat econòmica. La intenció no és limitar els desenvolupaments amb caràcter general, sinó que encara queden en aquesta franja de 1.000 metres, unes 6.700 hectàrees de sòls urbanitzables que permetran satisfer les demandes d’habitatge i activitats econòmiques per a molts anys; sempre dins dels paràmetres marcats per l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i els criteris de desenvolupament urbà i territorial sostenible que ara són vinculants.

No obstant això, amb el PATIVEL queden protegits àmbits de gran valor i emblemàtics com la Renegà, la desembocadura del Sénia o el Cap i Corb a la província de Castelló; el Ahuir, la desembocadura del Xúquer, al Castell de Cullera o els dunes d’Oliva a València; i zones del Portixol, el Cap de Santa Pola o Cap d’Or a Alacant.