CCOO-CHPCS acudeix al Sindic de Greuges per la ocultació d’informació en l’hospital provincial de Castelló

494
El Consorci, en compliment amb el seu conveni col·lectiu, va iniciar al juny de 2016 la licitació d’una assegurança de responsabilitat civil per al personal de la plantilla, sent adjudicat al novembre i publicat al gener d’aquest mateix any.

Atès que l’assegurança contractada té com a part assegurada al personal que integra la plantilla del Consorci, entenem que té ple dret de conèixer el contingut de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, les condicions del mateix, les cobertures assegurades i les excloses, així com les sumes assegurades.

Des d’aquesta banda, i en ostentació de la representació dels treballadors, s’ha sol·licitat l’obtenció de la pòlissa en repetides ocasions, primerament de maneraverbal, i seguidament mitjançant escrit de sol·licitud registrat el 8 de març. Des de llavors i durant tres mesos, cap de les peticions ha estat atesa per l’administració de Munt, que s’ha limitat a donar la callada per resposta, retenint i ocultant una informació a la qual els treballadors tenen ple dret d’accés.

Així, un cop més, es demostra que la senyora Munt segueix instal·lada en una gestió caracteritzada per la falta de transparència i el reüll de drets, en incompliment del deure d’informació a la representació deis treballadors; davant la qual cosa, des de CCOO-CHPCS, i en vista que no s’atén la petició exposada, s’ha presentat una queixa davant el Síndic de Greuges en sol·licitud d’una cosa tan simple com l’obtenció de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per al personal del Consorci, la qual, ha estat admesa a tràmit.